خانه اولین نشست جذب نیرو دانشگاه صنعتی

اولین نشست جذب نیرو دانشگاه صنعتی

395
اولین نشست جذب نیرو دانشگاه صنعتی همدان که با همکاری مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر بشیری و جناب آقای دکتر خادمی برای جذب نیروی کار نخبه از میان داشجویان مستعد برگزار شد و تعداد 43 نفر اعلام همکاری نموده و فرم استخدام پر کردند. ‌