خانه جلسه با رئیس صدا و سیمای همدان

جلسه با رئیس صدا و سیمای همدان

150
جلسه با ریاست محترم  صدا و سیمای مرکز همدان جناب آقای دکتر دهقان نیری در خصوص اهداف خیر خواهانه پروژه نیکوکاری قاب مهربانی که در دفتر ایشان برگزار گردید و ایشان به جمع حامیان قاب مهربانی پیوستند و به جهت انتشار خبر و معرفی این پروژه قول همکاری و مساعدت دادند. ‌