feature
خانه پست توی زندگی چیزای مهم تر از پول هم هست

توی زندگی چیزای مهم تر از پول هم هست

توی زندگی چیزایی هست مهم تر از پول

که برای داشتنشون نیاز به پول بیشتری داریم...