feature
خانه پست بیخیال قضاوت ها

بیخیال قضاوت ها

بیخیال قضاوت ها

این مردم در زندگی خود هم مانده اند!

اگر به حرف هایشان اهمیت بدهی

هرکس برایت حکمی صادر میکند!

گوش هایت را بگیر ، در لاک خودت بمان...

وبرای خودت زندگی کن.