feature
خانه پست آقای عزیز...

آقای عزیز...

آقای عزیز

اگر خواهان آن هستی

که یک زن را برای همیشه

 درکنار خود داشته باشی

باید بهای آن را بپردازی

وبهای آن مهر است نه مهریه...