feature
خانه پست بزرگ شدن

بزرگ شدن

وقتی حالت بد بود ...

اما پروفایلتو دپ نکردی ، یعنی بزرگ شدی !

وقتی دلت گرفته بود ولی بغض نکردی ،یعنی بزرگ شدی!

وقتی از تموم دنیا رنجیدی ،اما باکسی دردو دل نکردی یعنی بزرگ شدی!

وقتی دیگه از تنها شدن نترسیدی یعنی بزرگ شدی ...!