feature
خانه پست زمان

زمان

اگه زمان زیادی رو صرف فکر کردن به چیزی بکنی

هیچ وقت اون رو انجام نمیدی !