feature
خانه پست روز های خوب

روز های خوب

آن روز خوب امروز است

کیفیش را نکنی

از آن لذت نبری

مواظبش نباشی ،میرود...

روزهای خوب نمی آیند، میروند!