250 میلی لیتر
55,000 تومان
 
خواص : با افزایش تنش های شهر نشینی، عقب افتادن زمان ازدواج در جوانان و تحریک های جنسی افزایش یافته در حین بلوغ در پسرها، رازک می‌تواند بواسطه اثرات آرامبخشی و ترکیبات هورمونی که دارا می‌باشد از : بیخوابی وسواس های جنسی پیشگیری نماید.همچنین خواب آور، مسكن سر دردهای عصبی و دردهای مفاصل، اشتهاآور و...میباشد
51,000 تومان
وزن 700 گرم بسته 4 عددی
20,000 تومان